43067 ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B