43214 ΠΑΡΙΣΗΣ - ΔΗΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B