43219 ΚΟΛΛΙΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B