43225 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B