43228 ΓΡΥΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B