43306 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B