43357 ΜΠΕΝΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B