43397 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B