43435 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B