43465 ΓΙΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B