43482 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B