43520 ΒΡΟΥΒΑΣ ΛΟΥΚΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B