43535 ΤΣΕΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B