43576 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B