43590 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B