43595 ΣΠΥΡΟΥ ΦΑΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B