43691 ΚΟΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B