43760 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B