43796 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B