43936 ΠΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B