43937 ΠΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B