44325 ΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B