44326 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B