44342 ΜΕΛΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B