44481 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B