44496 ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B