44553 ΜΟΣΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B