44639 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B