44718 ΒΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B