44746 ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B