44825 ΧΡΥΣΑΦΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B