44969 ΠΟΡΙΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B