45011 ΚΑΤΙΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B