45114 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B