45154 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B