45329 ΚΑΪΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B