45335 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B