45345 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B