45421 ΠΛΕΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B