45488 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B