45561 ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B