45583 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B