45620 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B