45763 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B