45782 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B