45785 ΠΑΝΤΖΙΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B