45894 ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B