45897 ΦΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B