45907 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B