45952 ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B